ORGANIZING COMMITTEE

Advisory Chairs

Connie Chang-Hasnain, UC Berkeley
IEEE Fellow, IEE Fellow, OSA Fellow


Chao Lu, The Hong Kong Polytechnic University

Perry Shum, SUSTech
OSA Fellow, SPIE Fellow, IEEE美国光电子学会全球副主席

Conference Chair

Hongyan Fu, Tsinghua University

Conference Co-chairs

Yanfu Yang, Harbin Institute of Technology
Qian Li, Peking University

Program Chair

Ke Xu, Harbin Institute of Technology

Program Co-chair

Faisal Nadeem Khan, Tsinghua University

Award Chair

Junping Zhang, Huawei Technologies

Local Organizing Chairs

Lina Zhao, Tsinghua University
Li Deng, Tsinghua University

Local Organizing Committee

Xuanyi Liu, Tsinghua University
Zhaoming Wang, Tsinghua University
Simei Mao, Tsinghua University / OSA Student Chapter
Yang Luo, Tsinghua University / IEEE Photonics Society Student Chapter
Maolin Dai, Tsinghua University / SPIE Student Chapter